by Mando in
ТЕХНИКА

ФЛАГМАН РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЛОТА. «Стойкий» (англ. Endurance) — звёздный разрушитель типа «Венатор», флагман адмирала Республиканского флота Шоана Килиана во время Войн клонов. Он потерпел крушение на Ванкоре после диверсии, устроенной Бобой Феттом.

В 21 ДБЯ юный Боба Фетт, выдавая себя за кадета Молодёжной дружины клонов по прозвищу «Счастливчик», проник на борт «Стойкого», чтобы заложить мину в каюте генерала-джедая Мейса Винду. Тем не менее, в заминированную каюту вошёл не Винду, а солдат-клон, которого джедай попросил отнести туда инфокарту. Потерпев неудачу, Фетт уничтожил реактор корабля, рассчитывая, что Винду погибнет при крушении. Взрыв повредил двигатели, и на «Стойком» началась эвакуация. Тем не менее, адмирал Килиан отказался эвакуироваться, несмотря на приказы джедаев, и остался на «Стойком» вместе с коммандером Пондсом, чтобы попытаться посадить обречённый корабль. После крушения на Ванкоре Фетт со своими сообщниками, охотниками за головами Оррой СингБосском и Кастасом, взяли Килиана, Пондса и ещё одного клона-офицера в плен, убив остальных клонов.

Позже Энакин Скайуокер и Мейс Винду прибыли на место крушения в поисках выживших и нашли на левом мостике корабля мандалорский шлем с бомбой внутри, оставленный Феттом. Бомба взорвалась, что повредило корабль ещё сильнее и погребло Винду и Скайуокера под обломками. Увидев взрыв, Фетт, Синг и Кастас решили попытаться отыскать тело Винду или же добить его.

Скайуокер отправил R2-D2 в Храм джедаев за помощью. Заметив охотников за головами, R2 начал незаметно сбрасывать на них обломки корабля, и те отказались рискованных поисков, решив уничтожить обломки из пушек «Раба I».

R2-D2 не удалось связаться с Корусантом, и тогда он отправился туда на лёгком перехватчике Дельта-7B типа «Эфирная фея» Мейса Винду. Решив, что истребителем управляет сам Винду, охотники за головами полетели вслед за ним, но R2 успел уйти в гиперпространство. Прибыв в Храм, он сообщил Пло Куну и Асоке Тано о бедственном положении Скайуокера и Винду. Джедаи прибыли на помощь на LAAT/i вместе с Волчьей стаей, когда левый мостик «Стойкого» уже начал отваливаться. Пока LAAT удерживал его от падения при помощи тросов, джедаи подняли при помощи Силы обломки над Винду и Скайуокером, и клоны помогли им взобраться на канонерку. После этого мостик «Стойкого» упал вниз, что спровоцировало ещё один мощный взрыв.

УКР

ФЛАГМАН РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ФЛОТУ. «Стійкий» (англ. Endurance) — зоряний руйнівник типу «Венатор», флагман адмірала Республіканського флоту Шоана Киліана під час Воєн клонів. Він зазнав аварії на Ванкор після диверсії, влаштованої Бобою Феттом.

У 21 ДБЯ юний Боба Фетт, видаючи себе за кадета Молодіжної дружини клонів на прізвисько «Щасливчик», проник на борт «Стійкого», щоб закласти міну в каюті генерала-джедая Мейса Вінду. Проте, в заміновану каюту увійшов НЕ Вінду, а солдат-клон, якого джедай попросив віднести туди Інфокарта. Зазнавши невдачі, Фетт знищив реактор корабля, розраховуючи, що Вінду загине під час аварії. Вибух пошкодив двигуни, і на «Стійкому» почалася евакуація. Проте, адмірал Кіліан відмовився евакуюватися, незважаючи на накази джедаїв, і залишився на «Стійкому» разом з командер Пондс, щоб спробувати посадити приречений корабель. Після краху на Ванкор Фетт зі своїми спільниками, мисливцями за головами Оррой Сінг, Босском і Кастасом, взяли Киліана, Пондс і ще одного клону-офіцера в полон, убивши інших клонів.

Пізніше Енакін Скайуокер і Мейс Вінду прибули на місце аварії в пошуках тих, що вижили і знайшли на лівому містку корабля мандалорскій шолом з бомбою усередині, залишений Фетті. Бомба вибухнула, що зашкодило корабель ще сильніше і поховали Вінду і Скайуокера під уламками. Побачивши вибух, Фетт, Сінг і Кастас вирішили спробувати відшукати тіло Вінду або ж добити його.

Скайуокер відправив R2-D2 в Храм джедаїв за допомогою. Помітивши мисливців за головами, R2 почав непомітно скидати на них уламки корабля, і ті відмовилися ризикованих пошуків, вирішивши знищити уламки з гармат «Раба I».

R2-D2 не вдалося зв’язатися з Корусант, і тоді він відправився туди на легкому перехоплювачі Дельта-7B типу «Ефірна фея» Мейса Вінду. Вирішивши, що винищувачем управляє сам Вінду, мисливці за головами полетіли слідом за ним, але R2 встиг піти в гіперпростір. Прибувши в Храм, він повідомив Пло Куну і АСОК Тано про тяжке становище Скайуокера і Вінду. Джедаї прибутку на допомогу на LAAT / i разом з Вовчої зграєю, коли лівий місток «Стійкого» вже почав відвалюватися. Поки LAAT утримував його від падіння за допомогою тросів, джедаї підняли за допомогою Сили уламки над Вінду і Скайуокером, і клони допомогли їм піднятися на канонерку. Після цього місток «Стійкого» впав вниз, що спровокувало ще один потужний вибух.

 

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts