by Mando in
ТЕХНИКА

Световой меч (англ. Lightsaber) — специальное оружие, созданное как для ближнего боя боя, так  и для официальных церемонний, сам образ которого был неразрывно связан с миром джедаев и ситхов.

Сам меч это был поток чистой энергии (или, точнее, плазмы), выпускаемой рукоятью, которая изготавливалась будущим владельцем самостоятельно, исходя из требований и стиля. В руках мастеров, владеющих Силой, таких, как джедаи или их враги ситхи, световой меч внушал огромное уважение и даже страх. Умение владеть световым мечом означало наличие невероятного навыка и сосредоточенности, мастерскую ловкость и, как правило, гармонию с Силой.

СВетовой меч также часто называли лазерным мечом (англ. laser sword). Впервые, именно так назвал световой меч Энакин Скайуокер, когда увидел его его у Квай-Гона Джинна.

Кристалл светового меча он же кайбер кристал (добывался чаще всего на Джеде) — термин, призванный обозначить любую разновидность кристаллов, самоцветов и драгоценных камней, используемых в конструкции светового меча. Джедаи и ситхи использовали широкую цветовую палитру кристаллов, что позволяло разнообразить цветовую гамму клинков, а также эффекты и уникальные способности.  Но встречались и случаи когда кристаллы выращивали искусственно , особенно это практиковали ситхи,  но данные кристалы были черезвычайно нестабильны.

Цвет кристаллов, тип и их количество выливались в некоторые различия свойств световых мечей. Цвет используемых кристаллов определял вероятный цвет энергетического «клинка» меча.

Прежде чем поместить кристалл в клинок, джедай или ситх должны были наполнить его Силой с помощью многодневной медитации. Если джедаи использовали доступные в коммерческом отношении кристаллы, то некоторые ситхи предпочитали создавать свои собственные. Например, Палпатин подарил Дарту Молу специальную печь для того, чтобы ученик смог создать кристаллы для своего светового посоха. Много дней и ночей без сна потратил Дарт Мол на то, чтобы «выковать» четыре кристалла для своего губительного оружия. Процесс их создания потребовал от него огромной концентрации, ведь он использовал Силу для того, чтобы придать кристаллам идеальную форму, лишённую изьянов. Дарт Мол очень гордился своим успехом и верил, что это послужит прекрасным примером превосходства ситхов над джедаями.

Существовало очень приличное разнообразие камней, минералов, кристаллов, которые могли быть использованы в конструкции светового меча. Часто было так, что чем реже встречался кристалл, тем более мощными эффектами он обладал.

УКР

Світловий меч (англ. Lightsaber) — особлива зброя, створена як для елегантного бою, як і для церемонії, сам образ якого був нерозривно пов’язаний зі світом джедаїв і ситхів.

Це був клинок чистої енергії (або, точніше, плазми), що випускається з рукояті, найчастіше створений самим власником зброї виходячи з його власних потреб, вимог і стилю. Через унікального балансу меча — зосередженості всього його ваги в рукояті — було вкрай складно управлятися з ним без особливої ​​підготовки. В руках майстрів, які володіють Силою, таких, як джедаї або їх темні побратими ситхи, світловий меч вселяв величезну повагу і навіть страх. Уміння володіти світловим мечем означало наявність неймовірного досвіду і зосередженості, майстерню спритність і, як правило, гармонію з Силою.

За тисячоліття використання світловий меч став знаковим атрибутом джедаїв і їх прагнення підтримувати мир і вершити правосуддя у всій галактиці. Це сприйняття збереглося, незважаючи на безліч ранніх конфліктів з ситхів і темними джедаями, які також володіли цією зброєю, часто званим в народі лазерним мечем (англ. Laser sword). Зокрема, саме так назвав світловий меч Енакін Скайуокер, вперше побачивши його у Квай-Гона Джина.

Кристал світлового меча — термін, покликаний позначити будь-який різновид кристалів, самоцвітів і дорогоцінного каміння, які використовуються в конструкції світлового меча. Більшість кристалів, залучених в процес створення, добувалися в системі АДЕГ, на Ілуме і Дантуіне. Джедаї і ситхи використовували широку палітру кристалів, що дозволяло урізноманітнити колірну гамму клинків, а також ефекти і унікальні здібності. Деякі кристали могли навіть підвищувати чутливість до Сили своїх власників. Інші ж кристали, такі як самоцвіти або дорогоцінні камені, використовувалися виключно для призматичних ефектів. Проте, не всі світлові мечі містили в собі кристали, які були ними по суті. Були винятки, коли джедай або ситх використовували різні матеріали або субстанції замість природних кристалів. Це могли бути біологічні субстанції, шматочки скла і навіть спеціальні мікромеханізм.
Колір кристалів, тип і їх кількість виливалися в деякі відмінності властивостей світлових мечів. Колір використовуваних кристалів визначав ймовірний колір енергетичного «клинка» меча.

Перед тим як помістити кристал в механізм світлового меча, джедай або ситх повинні були наповнити його Силою. Для того, щоб це зробити, вони медитували над кристалом протягом багатьох днів. Якщо джедаї використовували доступні в комерційному відношенні кристали, то деякі ситхи воліли створювати свої власні. Наприклад, Палпатин подарував Дарту Молу спеціальну піч для того, щоб учень зміг створити кристали для свого світлового посоха. Багато днів і ночей без сну витратив Дарт Мол на те, щоб «викувати» чотири кристала для свого згубного зброї. Процес їх створення зажадав від нього величезної концентрації, адже він використовував Силу для того, щоб надати кристалів ідеальну форму, позбавлену ізьянов. Дарт Мол дуже пишався своїм успіхом і вірив, що це послужить прекрасним прикладом переваги ситхів над джедаями.

Існувало дуже пристойне різноманітність каменів, мінералів, кристалів, які могли бути використані в конструкції світлового меча. Часто було так, що чим рідше зустрічався кристал, тим більш потужними ефектами він володів.

 

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts