Rodian
by Mando in
ФРАКЦИИ

Родианцы (англ. Rodian) — человекоподобные пресмыкающиеся с планеты Родия в системе Тириус. Известны своей любовью к насилию, что вызвано трудностями жизни в джунглях их мира. Хотя в Галактике им часто отводится роль наёмников или преступников, они не являются только лишь бандитами. Среди родианцев немало деятелей искусства, торговцев и политиков, которых можно найти среди представителей высшего общества Центральных Миров.

Родианцы — гуманоиды-пресмыкающиеся. Взрослые имеют рост от 1,5 до 1,7 м. Наиболее распространенный цвет кожи — зелёный, хотя часто встречаются и другие цвета: синий, красный, оранжевый. Встречается и белый, но крайне редко. Цвет кожи может быть отражен в имени (прозвище) родианца: Джанник Белый, Эво Синий. Кожа родианцев пупырчатая по всему телу, за исключением лицевой части.

Из-за любви к дракам родианцы сохраняют хорошую форму, в основном они худые и жилистые. Однако некоторые имеют тучное сложение, в основном те, кто способен нанять боевиков для выполнения грязной работы, например, виго Аваро Суккул из «Чёрного солнца» или бандит Рило Барук с планеты Нар-Шаддаа.

Лица родианцев легко узнаваемы: у них фасеточные глаза, уши-трубки, подвижная морда. Родинацы «хмурятся», морща морду. Верх головы украшает гребень из гибких щетинок. Форма и количество щетины различно. Встречается, в основном среди женщин, отращивание волос вместо щетины, например, у Нилы, Гриаты Джендованиан и Эво.

У родианок есть грудь.

На руках у родианцев по пять гибких пальцев, оканчивающихся присосками. Символом братства считается поднятая вверх рука присосками наружу. Родианцы выделяют феромоны, обладающие едким запахом, который некоторые расы, например, диолланцы и люди, считают неприятным. Другие расы вполне его переносят и даже ценят. Татуинский бармен Вухер использовал феромоны Гридо Младшего отвратительным способом: изготовил из его тела замечательный хаттский ликёр.

Родианцы, как и другие расы, подвержены возрастным изменениям. По мере старения у Вальда обвисали антенны, а на морде появлялись серые пятна.

 

УКР

Родіанци (англ. Rodian) — людиноподібні плазуни з планети Родію в системі Тіріус. Відомі своєю любов’ю до насильства, що викликано труднощами життя в джунглях їх світу. Хоча в Галактиці їм часто відводиться роль найманців або злочинців, вони не є тільки лише бандитами. Серед родіанцев чимало діячів мистецтва, торговців і політиків, яких можна знайти серед представників вищого суспільства Центральних Міров.

Родіанци — гуманоїди-плазуни. Дорослі мають зростання від 1,5 до 1,7 м. Найбільш поширений колір шкіри — зелений, хоча часто зустрічаються й інші кольори: синій, червоний, помаранчевий. Зустрічається і білий, але вкрай рідко. Колір шкіри може бути відображений в імені (прізвисько) родіанца: Джаннік Білий, Ево Синій. Шкіра родіанцев пупирчатая по всьому тілу, за винятком лицьовій частині.

Через любов до бійок родіанци зберігають хорошу форму, в основному вони худі і жилаві. Однак деякі мають сите складання, в основному ті, хто здатний найняти бойовиків для виконання брудної роботи, наприклад, віго аварії Суккул з «Чорного сонця» або бандит рило Барук з планети Нар-Шаддай.

Особи родіанцев легко впізнавані: у них фасеточні очі, вуха-трубки, рухлива морда. Родінаци «супляться», зморщивши морду. Верх голови прикрашає гребінь з гнучких щетинок. Форма і кількість щетини різному. Зустрічається, в основному серед жінок, відрощування волосся замість щетини, наприклад, у Ніли, Гріати Джендованіан і Ево.

У родіанок є груди.

На руках у родіанцев по п’ять гнучких пальців, що закінчуються присосками. Символом братства вважається піднята вгору рука присосками назовні. Родіанци виділяють феромони, що володіють їдким запахом, який деякі раси, наприклад, діолланци і люди, вважають неприємним. Інші раси цілком його переносять і навіть цінують. Татуінскій бармен Вухер використовував феромони Грідо Молодшого огидним способом: виготовив з його тіла чудовий хаттскій лікер.

Родіанци, як і інші раси, схильні до вікових змін. У міру старіння у Вальда обвисали антени, а на морді з’являлися сірі плями.

 

 

Информация на данном портале размещена в развлекательных целях. Контент взят из открытых источников: google , fandom  и многих других. ™ LUCASFILM LTD

Матеріали на порталі розміщені у розважальних цілях. Контент взято з відкритих джерел: google , fandom  та багато інших. ™ LUCASFILM LTD

Related Posts